Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 01. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen BEWEEG! Heuvelland en de deelnemer die aan één van de activiteiten van BEWEEG! Bewust deelneemt (‘deelnemer’). Door ondertekening van inschrijfformulier aanvaardt de deelnemer de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 02. Deelnameleeftijd

Deelnemer heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Artikel 03. Deelnamerisico’s

a.   Deelname geschiedt geheel vrijwillig en voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Deelnemer volgt alle instructies en aanwijzingen, door BEWEEG! Heuvelland professionals, gedurende de activiteit.

b.   Deelnemer is zich ervan bewust dat de activiteiten gepaard kunnen gaan met onverwachte geringe bewegingen van lichaam en materiaal, waardoor risico op (letsel)schade aanwezig is. Deelnemer acht zichzelf fysiek in staat om deel te nemen aan de activiteit en heeft geen ernstige lichamelijke klachten dan wel een zwangerschap die door eerdergenoemde bewegingen van lichaam en materiaal mogelijk negatief beïnvloed kunnen worden.

c.   BEWEEG! Heuvelland en ingeschakelde hulppersonen, aanvaardt/aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vermogensschade, eigendomsschade, letselschade en/of schade door overlijden van een deelnemer, veroorzaakt door, tijdens of in verband met een activiteit van BEWEEG! Heuvelland, dan wel veroorzaakt door andere deelnemer(s) en/of aanwezige derden, tenzij de schade veroorzaakt is door het opzettelijk of bewust roekeloos handelen van BEWEEG! Heuvelland en/of een hulppersoon van BEWEEG! Heuvelland.

Artikel 07. Organisatorische wijzigingen

BEWEEG! Heuvelland heeft het recht om zonder opgaaf van reden een activiteit uit te stellen, te annuleren of (locatie)wijzigingen aan te brengen. Voor zover dat in redelijkheid van BEWEEG! Heuvelland kan worden verlangd, zal BEWEEG! Heuvelland zich inspannen de deelnemers hiervan vooraf op de hoogte te stellen. BEWEEG! Heuvelland is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer ten gevolge van uitstel, annulering of een wijziging van de activiteit lijdt. 

Artikel 08. Aanwijzingen medewerkers

Voor de veiligheid van de deelnemers en medewerkers en voor een goed en vlot verloop van de activiteit, dienen de aanwijzingen van BEWEEG! Heuvelland medewerkers direct en nauwgezet opgevolgd te worden.

Artikel 09. Communicatie, beeld- en portretrechten

Door deel te nemen aan een activiteit, accepteert deelnemer dat BEWEEG! Heuvelland met deelnemer communiceert over betreffende activiteit in het bijzonder en BEWEEG! Heuvelland in het algemeen. Daarbij aanvaardt deelnemer dat de mogelijkheid bestaat dat deelnemer tijdens deelname gefotografeerd of gefilmd wordt en dat het portret van deelnemer gebruikt kan worden voor één van de communicatiemiddelen van BEWEEG! Heuvelland, w.o. social media.

Artikel 10. Persoonsgegevens

BEWEEG! Heuvelland verwerkt persoonsgegevens van deelnemers conform haar Privacy statement aansluitend op de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

BEWEEG! Heuvelland verwerkt gegevens voor rapportage/onderzoek. Deze gegevens zullen anoniem verwerkt worden en blijven voor de duur van 1 jaar opgeslagen.

BEWEEG! Heuvelland maakt gebruik van uw gegevens voor optimalisatie van het totaal programma. Deze gegevens zullen anoniem worden verwerkt en blijven voor de duur van 1 jaar opgeslagen.

Artikel 11. Uitsluiting

BEWEEG! Heuvelland behoudt het recht om een deelnemer die naar het oordeel van BEWEEG! Heuvelland niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden en/of een aanwijzing niet opvolgt en/of zich niet gedraagt zoals van een fatsoenlijk deelnemer verwacht mag worden, uit te sluiten van (verdere) deelname.